Profesionālās kompetences pilnveide

 Kursi

 

17. augustā, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" (A programma). Kursi paredzēti izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Programa tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.173 no 01.04.2014 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 6.punkta prasību izpildi. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

18. augustā, plkst. 9.30,  12 stundu kursi "Pirmās palīdzības pamatzināšanas" (A programma).  Lektore Marina Pučka, (sertificēta pirmās palīdzības apmācību speciāliste). Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

19. augustā, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Audzināšanas loma efektīva mācību procesa nodrošināšanā" (A programma). Programma tiek īstenota atbilstoši 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem nr.480 “ Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 11.4 punktu – pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī. Lektore Dzintra Vanaga. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. 

20. augustā, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Eko gleznošana pirmsskolas pedagogiem" (A programma). Aicināti piedalīties arī sākumskolas pedagogi. Pedagogi iepazīs eko gleznošanas veidus, tehnikas, materiālus, iepazīsies ar radošuma vecināšanas iespējām un fantāzija attīstīšanu gleznojot ar dabas materiāliem. Lektore Inta Paulsone. Kursi notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

21. augustā, plkst. 10.00 Valsts darba inspekcijas un Valsts izglītības satura centra  seminārs “Droša un veselīga izglītības iestāde – no zināšanām uz paradumiem”. Seminārs paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem. Semināra norises vieta: Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

24. augustā, plkst. 10.00, 5 stundu seminārs “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Seminārs paredzēts pārtikas jomā strādājošajiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.545 no 29.09.2015. “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” prasību izpildi. Semināru vada Anita Eglīte. Seminārs notiek Jēkabpils 2. vidusskolā. 

25. augustā, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Pārmaiņu laika izaicinājumu pārvarēšana un psiholoģiskā līdzsvara saglabāšana" (A programma). Lektore Diāna Strause. Kursi notiek Jēkabpils 2. vidusskolā.

10. septembrī, plkst. 10.00, 8 stundu kursi "Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā". Kursi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu auklītēm, lai palīdzētu  mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, kas veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu auklīšu un bērnu sadarbību un sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Lektore Ineta Aizporiete. Kursi notiek Jēkabpils 2. vidusskolā. 

14. septembrī, plkst 10:00 pirmā nodarbība 40 stundu kursiem "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā". Kursi paredzēti speciālistiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kursu piedāvājam vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem un bāriņtiesu locekļiem, sociālo iestāžu darbiniekiem, aprūpētājiem, jaunatnes lietu speciālistiem, psihologiem u.c. Kursu nodarbību dienas: 16., 28., 30. septembris. Kursi notiek Jēkabpils 2. vidusskolā.